NATJEČAJ
za pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju (m/ž)za 2020./2021. pedagošku godinu

  • 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za rad u punom radnom vremenu

Uvjeti za radno mjesto pomagača :

  • najmanje SSS, neovisno o završenoj školi.

Uz pisanu zamolbu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • presliku diplome/svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • presliku osobne iskaznice
  • presliku rodnog lista
  • dokaz o radnom stažu: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
  • životopis
  • preslika uvjerenja nadležnog suda da protiv kandidata nije izrečena pravomoćna presuda kazne zatvora, te da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, sukladno čl. 25. st.1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana od objave natječaja).
  • preslika uvjerenja nadležnog suda da protiv kandidata nije izrečena pravomoćna prekršajna presuda te da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, sukladno čl.25. st.3. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana od objave natječaja).

Na natječaj se mogu javiti kandidati muškog ili ženskog spola.

Zamolba na natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

Dokumentacija se predaje u neovjerenom presliku.