Projekt - ŠIŠMIŠ


 1. FAZA - ODREĐIVANJE TEME PROJEKTA
 2. Planirajući i provodeći raznovrsne jesenske aktivnosti u mjesecu listopadu, osluškujući što djeca govore, pomno prateći njihov interes i znatiželju, bili smo motivirani na zasnivanje i razvijanje projekta o šišmišima. Njihov odnos, koje je prema ovoj temi bio prije svega izazovan, pokazao nam je da su djeca zadivljena cjelokupnim šumskim svijetom, bilo da je riječ o biljkama ili životinjama. No, najveću pažnju zasigurno su osvojili šišmiši s obzirom da se izrečene tvrdnje djece nikako nisu mogle usuglasiti (što je razumljivo jer nisu imali nikakva predznanja). Takva konfuzija i zainteresiranost postali su jasan pokazatelj naše teme projekta.


 3. FAZA - CILJEVI I ZADACI
 4. Poštujući dječje individualne mogućnosti i potencijale, stvarati situacije za integrirano učenje; verbalnom argumentiranom raspravom, istraživačkim radom, praktičnim i intelektualnim aktivnostima, utjecati i širiti stečenu bazu dječjih spoznaja, utječući na sva područja djetetova razvoja.

  TJELESNI I PSIHOMOTORNI RAZVOJ:

  • razvoj koordinacije i preciznosti predmeta
  • razvoj koordinacije i ravnoteže pri pokretima i kretanju
  • razvoj fine motorike šake
  • poticanje razvoja složenih senzornih vještina

  SOCIO- EMOCIONALNI RAZVOJ:
  • poticanje razvoja sposobnosti prepoznavanja i izražavanja emocija
  • razvoj dječje kompetencije
  • razvoj empatije
  • poticanje razvoja kooperativnosti

  SPOZNAJNI RAZVOJ:
  • poticanje razvoja vizualne i slušne percepcije
  • razvoj prostorne percepcije
  • iskustva i spoznaje o prirodnoj sredini
  • stjecanje iskustva o uzročno- posljedičnim vezama
  • razvoj operativnog mišljenja
  • sposobnost rješavanja problema

  GOVOR, KOMUNIKACIJA, IZRAŽAVANJE
  • razvoj slušanja i razumijevanja govora
  • poticanje razvoja jezika
  • razvoj likovnog senzibiliteta za različita likovna sredstva i materijale
  • razvoj likovne imaginacije i apsorpcije
  • razvoj likovne invencije

 5. FAZA - PLAN PROJEKTA
  • samoobrazovanje odgojitelja za odabranu temu; čitanje stručne literature, proučavanje dostupnih Internet rezultata, prikupljanje fotografija
  • prikupljanje stručne literature i materijala (djeca, roditelji)
  • fleksibilna organizacija prostora
  • informiranje roditelja o projektu, prikaz transkripta izrađenog sa djecom
  • suradnja sa vanjskim sustručnjacima

 6. FAZA - PROVOĐENJE PROJEKTA
  1. etapa istraživanja
  2. Na samom početku, započeli smo sa uvodnom raspravom ''Što znam o šišmišima?'' koja se odnosila na inicijalna propitkivanja o zadanoj temi. Odgojitelj je zapisivao sve dječje odgovore na velikom papiru ne bi li svi imali uvid. Pored svakog komentara, bilježilo se i ime djeteta.

   Pitanja na koja smo željeli saznati odgovor:

   • Tko su šišmiši?
   • Kako izgledaju?
   • Čime se šišmiši hrane?
   • Gdje žive?

   Nakon uvodnog razgovora, na razini cjelokupne odgojno- obrazovne grupe, djeca su predložila da putem priča, enciklopedija i različitih stručnih literatura pokušamo saznati što više, gledajući fotografije sa popratnim sadržajem i dokumentarne filmove. Djeca koja su imala vizualnu predodžbu o odabranoj temi projekta, unutar likovnog centra, ilustrirala su šišmiše likovnom tehnikom koju su sami odabrali. U 1. etapi konstantno je prisutna razmjena individualnih tvrdnji i stavova unutar manjih grupa djece (spontana i samoinicijativna).

  3. etapa istraživanja

  4. Unutar druge faze zajednički smo dogovorili pitanja na koja smo željeli saznati odgovor, a prijedlozi su bili sljedeći:
   • život šišmiša i njihova anatomija
   • prehrana
   • aktivnosti
   • mladunčad

   Nakon što smo prikupili fotografije, a u lokalnoj knjižnici i čitaonici posudili razne enciklopedije te sakupili literaturu koju su nam djeca, kroz suradnju sa roditeljima, donijela u vrtić, započeli smo sa našim istraživanjem. Djeca su rado listala literaturu usmjeravajući pozornost na traženi pojam, promatrajući, planirajući daljnje akcije. Ubrzo nakon toga, uslijedila je i izrada modela šišmiša sa njegovim osnovnim dijelovima tijela. Za ovu aktivnost vladao je veliki interes grupe, no djeca u 6. godini te nekolicina petogodišnjaka, najbolje su se snašla pri podjeli uloga i zaduženja u timskom radu, izradi flashcards-a (pisanju, prepisivanju, rezanju i lijepljenju) te njihovu pridruživanju modelu.

   Djeca u 4. i 5. godini kroz planirane aktivnosti raznovrsnog izražavanja i stvaranja istraživala su svijet šišmiša što je višestruko pozitivno djelovalo na sva područja razvoja. Osim što je najdominantniji bio kognitivni aspekt, ovo su bili i savršeni trenuci za poticanje razvoja fine motorike i složenih senzornih vještina. Djeca su bila kooperativna, neposredno usvajajući dogovorena pravila ponašanja i jačajući vlastite kompetencije.

   Djeca u 5. i 6. godini, kroz ovaj projekt, intenzivno su boravila i u centru početnog čitanja i pisanja gdje se poticao razvoj predčitalačkih vještina i vještina pisanja. Kroz određeni vremenski period, zavoljeli su ovdje boraviti, raspravljati o do sad stečenom znanju te samoinicijativno imitirati grafičke simbole. Uočljivo je naglašeno učenje kroz igru.

   Funkcionalno koristeći prostor sobe dnevnog boravka, za pričanje priče, scenski smo improvizirali mračnu špilju. Radilo se o priči ''Stellaluna'', autorice Janell Cannon, prevedenoj na nekoliko svjetskih jezika, koju je za potrebe našeg projekta, sa engleskog na hrvatski jezik, preveo domicilni odgojitelj skupine. U priči su djeca imala priliku saznati o šišmišima kao sisavcima, njihovoj prehrani i načinu života.

   Za vrijeme istraživačkog rada na projektu, djeca su sama stvorila hipotezu o vidnoj percepciji šišmiša. Dio djece smatrao je da šišmiši vide u mraku, drugi dio tvrdio je da su slijepi. S obzirom da je interes za ovo bitno pitanje bio jako velik, odlučili smo proučiti i njihovo snalaženje noću. Za tu potrebu, djeca su imala prekrivene oči te su bacajući predmete o zadanu prepreku, zvučnim signalom odgonetala o kojem je predmetu riječ.

  5. etapa istraživanja / završna
  6. Zadnja faza projekta dosegla je svoj vrhunac unutar koje je svako dijete bilo bogatije novo stečenim spoznajama o zanimljivim sisavcima. U ovoj zadnji fazi, zajednički smo izradili edukativni plakat koje je sublimirao uglavnom sve što smo do tad istraživali, a na kojem smo razlikovali šišmiše, kao sisavce, od ptica.

 7. FAZA - VREDNOVANJE POSTIGNUĆA

 8. Osim opsežne razine intelektualnih spoznaja, djeci su svakodnevno bili nuđeni poticaji kojima se utjecalo i na ostala razvojna područja. Kako su aktivnosti bile planirane prateći aktualni dječji interes i njihove individualne mogućnosti i sposobnosti, djelovali smo:
  • kroz individualni rad i rad u manjim grupama djece unutar kojih su djeca učestalo i samoinicijativno raspravljala, istraživala, bilježila, raznovrsno se izražavala
  • grupni rad stvarao je opuštenu atmosferu što je dovelo do bolje grupne povezanosti i kooperativnosti
  • zajednička igra postala je smislenija, djeca više razgovaraju jedni sa drugima, objašnjavaju
  • prilikom upotrebe igara s pravilima, osjeća se obraćanje pažnje na korektno poštivanje istih; djeca čekaju svoj red, paze na pravilnost u koracima
  • razlikujući šišmiše od ptica, učili smo o različitosti na globalnoj razini; različitost u vjeri, domovini, rasi, načinu odijevanja...
  • učili smo nove riječi i tako bogatili naš fondus rječnika, a među najkompleksnijim terminima, bio je pojam ''EHOLOKACIJA'' za čije razumijevanje je ključnu ulogu odigrao kognitivni aspekt razvoja (putem funkcionalne igre)
  • priča ''Stellaluna'' pokrenula je mnogo emocija te poticala na raspoznavanje, uvažavanje i socijalno prihvatljivo izražavanje različitih emotivnih stanja
  • aktivnosti raznovrsnog izražavanja i stvaranja motivirala su djecu na stvaranje pozitivne slike o sebi te jačanje dječje kompetencije
  • svi likovni radovi bili su izloženi u garderobi skupine, hodniku vrtića i unutar sobe dnevnog boravka, a djeca su ih ponosno pokazivala i prezentirala roditeljima
  • kada nam vremenske prilike to dozvole, planiramo odlazak u špilju ''Vrelo'' u Fužinama ne bi li zorno vidjeli obitavalište šišmiša

  Projekt vodile: Mateja Mikić i Snježana Čavić
  Pripremila: Mateja Mikić